Aktualności

I etap rekrutacji - złożenie wniosku


blog img

I etap rekrutacji - złożenie wniosku

 • 2023-05-08 21:27

I ETAP REKRUTACJI

ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

TERMINY:

- od 15 maja do 29 maja 2023 roku do godziny 15.00 – do oddziału dwujęzycznego

- od 15 maja do 19 czerwca 2023 roku do godziny 15.00 – do pozostałych oddziałów

Istnieją dwa sposoby dostarczenia wniosku do szkoły pierwszego wyboru

(kandydat wybiera tylko jeden z nich):

WNIOSEK WYPEŁNIONY W TRADYCYJNEJ FORMIE – SKŁADANY OSOBIŚCIE W SZKOLE

 1. Wypełnienie wniosku na portalu:

 https://portal.vulcan.net.pl/jst/radomprojekt/CMS/nabory.aspx

 1. Osobiście- wydrukowany z systemu wniosek podpisany własnoręcznie przez kandydata i rodziców (opiekunów prawnych) w wymaganym terminie należy złożyć w szkole pierwszego wyboru. Wniosek jest generowany automatycznie po samodzielnym wprowadzeniu swoich danych do systemu elektronicznej rekrutacji.
 2. Jeśli kandydat zaznaczył we wniosku elektronicznym w zakładce załączniki, że spełnia dodatkowe kryteria, należy dodatkowo do wniosku załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymienionych kryteriów. Załączniki wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

WNIOSEK WYPEŁNIONY PRZY POMOCY PROFILU ZAUFANEGO - SKŁADANY ELEKTRONICZNIE

 1. Wypełnienie wniosku na portalu:

 https://portal.vulcan.net.pl/jst/radomprojekt/CMS/nabory.aspx  

 1. Elektronicznie - wybór tej metody umożliwia złożenie wniosku bez wychodzenia z domu. Po wyborze tej metody wyświetlony zostanie formularz składania wniosku, który musi elektronicznie podpisać co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) przy pomocy Profilu Zaufanego.Podpisany i złożony wniosek trafi automatycznie do szkoły pierwszego wyboru, gdzie w ciągu siedmiu dni roboczych zostanie rozpatrzony, a kandydat otrzyma informację w systemie o wyniku procedury rozpatrywania wniosku.
 2. Jeśli do wniosku będą wymagane złączniki, należy przygotować odpowiednie dokumenty, zeskanować je lub zrobić ich zdjęcia, a następnie przesłać do systemu za pośrednictwem formularza.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKOWYCH DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PODCZAS I ETAPU REKRUTACJI KANDYDATÓW DO ODDZIAŁÓW KLASY PIERWSZEJ (Zgodnie z Rozdziałem 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) – kryteria ex-aequo.

Do wniosku dołącza się także dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych określonych kryteriów:

 1. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art.53 ust.1.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Do pobrania – Oświadczenie o wielodzietności rodziny

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późn. zm.).

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka z jego rodzicem.

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem” oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.

Do pobrania – Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

 1. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730).

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata (lub notarialnie poświadczona kopia, urzędowo podpisany odpis lub wyciąg z dokumentu). Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.

 

WAŻNA INFORMACJA:

Wydanie dokumentów i odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego (dotyczy zmiany preferencji) następuje za zgodą pisemną rodzica (opiekuna prawnego). Wniosek o wydanie dokumentów i odblokowanie konta kandydata w systemie naboru elektronicznego należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Do pobrania – Wniosek o odblokowanie konta kandydata