Wolontariat - zasady działania


Zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariatu "Tytuski"
w IV Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. dra T. Chałubińskiego w Radomiu

1. Cele i założenia :

 • rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby szkolnego
  i lokalnego środowiska;
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu;
 • przygotowywanie młodzieży do podejmowania pracy wolontariackiej;
 • umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy;
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych;
 • pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach;
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży;
 • nauka samorządności;
 • realizacja lokalnych projektów.

2. Zakres działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

a) Szkoła:

 • tworzenie grup uczniowskich;
 • korepetycje koleżeńskie;
 • promocja działań wolontarystycznych i promocja zdrowia wśród społeczności szkolnej i mieszkańców miasta;
 • działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna i kulturalna;
 • działalność informacyjna na stronach internetowych szkoły, tablicach informacyjnych.

b) Środowisko lokalne:

 • promocja działań wolontarystycznych i promocja zdrowia wśród społeczności szkolnej i mieszkańców miasta;
 • współpraca z placówkami pomocy społecznej (OPS, domy dziecka, domy pomocy społecznej i inne);
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły, domy kultury, świetlice);
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;
 • realizowanie projektów lokalnych.

3. Członkowie:

 • uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. dra T. Chałubińskiego w Radomiu.

4. Opiekunowie:

 • Opiekę nad wolontariuszami w czasie spotkań i przeprowadzanych akcji, sprawują opiekunowie SKW, wyznaczeni wcześniej przez Dyrektora szkoły.

5. Spotkania:

 • według ustalonego na dany rok szkolny harmonogramu.