Pedagog/Psycholog


 

Pedagog/pedagog specjalny

mgr Edyta Moćko 

Dzień

Godziny

Poniedziałek

10.00-15.30

Wtorek

7.30-13.50

Środa

7.30-15.30

Czwartek

7.30-15.30

Piątek

11.30 - 15.30

Psycholog

mgr Katarzyna Warso

Dzień

Godziny

Poniedziałek

7.30-12.00

Wtorek

12.00 - 15.30

Środa

7.30 - 15.30

Czwartek

7.30-15.30

Piątek

7.30 - 15.30

Czym się zajmuje Pedagog Szkolny?

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
  • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.
  • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
  • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
  • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
  • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
  • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.