Pielęgniarka


Dzień

Godziny

Poniedziałek

7. 30 – 15. 05

Wtorek

7. 30 – 15. 05

Środa

7. 30 – 15. 05

Czwartek

7. 30 – 15. 05

Piątek 

7. 30 – 15. 05

 

Zadania pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania:

  1. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
  2. Sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja (na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej) zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonywania w trakcie pobytu ucznia w szkole.
  3. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
  4. Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
  5. Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna, która udziela świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 12 kwietnia 2019r o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 poz. 1078).

Zakres świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania albo higienistkę szkolną, w tym uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, określają przepisy wydane na podstawie art.31d ustawy z dnia 27sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

L.p.

Wiek

Testy przesiewowe

1 Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej*/ ponadpodstawowej Test do wykrywania zaburzeń:1)  rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała);2)  układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;3)  ostrości wzroku;4)  ciśnienia tętniczego krwi,5) narządu słuch (orientacyjne badanie szeptem).
2  Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjal-nej*/ponadpodstawowej Test do wykrywania zaburzeń:1) rozwoju fizycznego (pomiary: wysokości i masy ciała); 2) ostrości wzroku; 3) ciśnienia tętniczego krwi.